Natječaji / Javni pozivi

28. veljače 2019. - 01. travnja 2019.
Otvoreni

Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor
  • Znanstvene organizacije / škole / učilišta / vrtići

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvati više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa.

Za svaki posebni program koji se prijavljuje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu (Obrazac 1) s naznakom kojoj grupi pripada prijavljeni posebni program.

Prihvatljivi prijavitelji

Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili tisak knjiga, časopisa i brošura vezanih uz tematiku nacionalnih manjina.

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, Konto 3811 – Tekuće donacije, u ukupnome iznosu do 280.000,00 kuna.

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 280.000,00 kuna je indikativna vrijednost Javnoga poziva.

Prijave na Javni poziv podnose se do 1. travnja 2019. godine. Prijavitelji mogu podnositi prijave isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od datuma objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.hr) do definiranoga roka ovim Javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava evidentiran je datumom otpreme (poštanski pečat) ili datumom potvrde o dostavi na sljedeću poštansku adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
.