Politika o zaštiti privatnosti korisnika usluga Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030151238, osobni identifikacijski broj (OIB): 02079034243) (u daljnjem tekstu: Ustanova), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Ustanova, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti Ustanovi sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je Ustanova:

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030151238, osobni identifikacijski broj (OIB): 02079034243)

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Bojana Patković

Tel.: 031/559-593

e-mail: bara@beli-manastir.hr

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Ustanova pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz suglasnost Ustanovi kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Ustanovi sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge:
 2. a) ime i prezime;
 3. c) osobni identifikacijski broj (OIB)
 4. d) datum rođenja;
 5. g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

 

 1. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama prikupljaju se podaci koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika.)

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Ustanove. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.

Osobne podatke Ustanova prikuplja kako bi mogla pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za pružanje usluga, kako bi razumjela načine na koje korisnici koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Ustanove te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Ustanove i javnog izvještavanja o svom radu. Takve podatke Ustanova prikuplja na temelju suglasnosti koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

1.      Izvršenje ugovornih obveza

Ustanova prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, savjetovanja o otvorenim natječajima, slanja obavijesti o otvorenim natječajima, te pisanja izvješća o radu Ustanove.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik uskrati davanje bitnih podataka, Ustanova neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i / ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

2.      Ispunjavanje zakonskih obveza

Ustanova je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

3.      Informiranje

Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje informativnih obavijesti o otvorenim natječajima  ako je korisnik dao suglasnost za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Ustanove za takvim radnjama. Ustanova može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje informativnih obavijesti o svim otvorenim natječajima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za informiranjeu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi.

4.      Interne svrhe

Ustanova koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili Ustanove. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu pisanja izvješća o radu Ustanove.

Podaci o potencijalnim korisnicima 

Ustanova je također ovlaštena prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima svojih usluga. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika koji se obraćaju Ustanovi sa željom da ih se informira.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je suglasnost korisnika.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Ustanova je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Ustanovu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Ustanove ili suglasnost korisnika, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

 1. a) podaci o postojećim korisnicima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i godinu dana nakon prestanka ukoliko postoji pisana suglasnost korisnika;
 2. b) podaci o potencijalnim korisnicima: 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Ustanove i/ili suglasnosti korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima

Ustanova se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Ustanova će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Ustanova će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

 1. a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 2. b) kada korisnik povuče suglasnost kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 3. c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora);
 4. d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Ustanova će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Ustanove, uključujući i izradu profila korisnika.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Ustanova će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika Ustanova obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika Ustanova prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 1. a) suglasnosti korisnika;
 2. b) radi ispunjenja zakonskih obveza Ustanove;
 3. c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

Upravljanje suglasnostima

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju suglasnosti kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje suglasnostima podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Ustanovu na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (suglasnost ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu suglasnost radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Ustanove korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira

n/r Službenika za zaštitu podataka

Kralja Tomislava 53

31300 Beli Manastir

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Ustanova zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Ustanove radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Belom Manastiru, 06. srpnja 2018. godine

 

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira