Godišnje izvješće o radu BARA-e za 2017.g.

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira predala je dana 04. svibnja 2018.g. svom osnivaču, Gradu Belom Manastiru, Godišnje izvješće o radu za 2017.g. Na 16. sjednici Upravnog vijeća Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira održanoj dana 27.04.2018.g. jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. g. predanog Financijskoj agenciji.

Godišnje izvješće o radu s financijskim izviješćem i navedenom odlukom nalaze se u prilogu.