Kreditiranje obrtnih sredstava

Osječko- baranjska županija objavila je javni natječaj za kreditiranje poduzetnika iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“.

Osječko- baranjska županija objavila je javni natječaj za kreditiranje poduzetnika iz projekta “Kreditiranje obrtnih sredstava”.

KORISNICI KREDITA – mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti i zadruge sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Županije (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita)

IZNOS KREDITA – najniži iznos kredita 30.000,00 kuna – najviši iznos 200.000,00 kuna

NAMJENA KREDITA – tekuća likvidnost i trajna obrtna sredstva – kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama

ROK OTPLATE, POČEK I DINAMIKA OTPLATE – rok otplate kredita – do 4 godine – rok iskorištenja kredita – do 6 mjeseci – poček – do 6 mjeseci – dinamika otplate – u dogovoru s bankom

KAMATNA STOPA – do najviše 7% za cijelo vrijeme trajanja kredita – Osječko-baranjska županija subvencionira kamatu na Poduzetničke kredite s 2 postotna poena – subvencionirana kamata odobrava se kao de minimis potpora sukladno odredbama Uredbe Europske Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore