Natječaji / Javni pozivi

12. rujna 2019. -31. listopada 2019.
Otvoreni

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Turizam
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Poljoprivrednici
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • Ostali

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2019. godini.

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2019. godinu.

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista

izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna i koji nemaju dug prema Županiji.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • da je podnositelj registriran za djelatnosti za koju se podnosi prijava
 • da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
 • da su troškovi nastali u razdoblju od studenog prethodne godine do 31. listopada tekuće godine
 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije.

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Podnositelj uz prijavu  za dodjelu potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisan obrazac prijave
 • dokaz da je podnositelj prijave registrirani za djelatnost za koju podnosi prijavu
 • izjava o korištenim de minimis potporama
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • opis ulaganja za koji se traži potpora
 • dokaz da se podnositelj prijave nalazi u kategoriji mikro i malih poduzeća
 • dokaz o vlasništvu objekta, odnosno najmu (suglasnost vlasnika objekta) ako se ulaganje odnosi na građenje, dogradnju ili adaptaciju
 • dokument kojim je odobreno građenje, dogradnja ili adaptacija izdan od nadležnog tijela
 • izjava ovlaštenog projektanta da za građenje ili postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje, odnosno nije bilo potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje
 • preslike računa prihvatljivih troškova
 • dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima
 • potvrda banke o IBAN-u podnositelja prijave
 • privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Javni poziv je otvoren od  12. rujna do 31. listopada 2019. godine.