Natječaji / Javni pozivi

30. lipnja 2020. -06. srpnja 2020.
Otvoreni

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • socijalni_poduzetnici_zadruge

JAVNI   POZIV

 za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu (nastavno: potpora) za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2020. godini.

 1. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
 • kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,
 • nabave računalne opreme i računalnih programa,
 • licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
 • pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja    prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade   promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi i turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnom pozivu.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.

U postupku odobravanja potpora koje imaju obilježja potpora male vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog Javnog poziva ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

 

 1. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje se pod sljedećim uvjetima:

 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije,
 • da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
 • da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva,
 • da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u razdoblju od 25. listopada 2019. godine do dana podnošenja prijave u tekućoj godini.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije. Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu. Podnositelj prijave mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisani obrazac zahtjeva,
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 • izjavu o povezanim osobama,
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (prilaže se samo ukoliko postoje povezane osobe),
 • skupnu izjavu (odnosi se na status, sjedište/prebivalište i mjesto ulaganja podnositelja zahtjeva),
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • račune o izvršenom ulaganju,
 • izvode s bankovnog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika – radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 • preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave) za trgovačka društva i zadruge. U slučaju više osnivača trgovačkog društva priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva. U slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva,
 • presliku obrasca JOPPD, stranica A i B ne stariji od 30 dana i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju. JOPPD obrazac i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac. Subjekti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka trebaju dostaviti rješenje Porezne uprave o oporezivanju dohotka,
 • presliku IBAN-a podnositelja prijave,
 • druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

 

 1. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

 Prijavni obrazac zahtjeva i obrasci izjava mogu se preuzeti na internetskim stranicama Županije www.obz.hr. Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se na adresu:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvoputem Pisarnice, Županijska 4, 31000 Osijek

uz naznaku:

“Za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i

unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske

županije u 2020. godini”

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine.

Sve se informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 031/221-881.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poduzetništvu, a objavljuje se na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

U postupku odlučivanja o odobravanju potpore nadležno tijelo ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom te Programom poticanja poduzetništva, a osobito koliko pridonosi:

 • očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
 • povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
 • osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
 • razvoju poduzetničkih potpornih institucija,
 • povećanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva,
 • lakšem prodoru na inozemna tržišta,
 • povećanju domaćih i stranih ulaganja,
 • promjeni strukture djelatnosti u korist proizvodnje,
 • jačanju izvozne orijentacije i supstituciji uvoza,
 • razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

Županija će s korisnikom potpore zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Nadzor nad odobrenim potporama provodi županijsko upravno tijelo nadležno za poslove gospodarstva.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u proračun Županije.

 

Dana 06. srpnja 2020. godine privremeno se obustavilo zaprimanje zahtjeva.