Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2022. -02. svibnja 2022.
Otvoreni

Poziv za organizacijske (institucionalne) podrške organizacijama civilnog društva

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Uvjeti prihvatljivosti:

Svi prihvatljivi prijavitelji, kao i predložene prijave, moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (na temelju rase, etničke pripadnosti, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta). Prijavitelj navedeno potvrđuju Izjavom prijavitelja. Povjerenstvo za odabir ima pravo i obvezu predložiti odbacivanje prijave u slučaju da prethodno navedena načela nisu poštivana ili su zanemarena.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće opće uvjete prihvatljivosti:
• Neprofitna organizacija koja nije osnovana niti djeluje radi ostvarivanja profita. Iako mogu imati plaćeno osoblje i mogu poduzimati aktivnosti kojima ostvaruju prihode, ostvarenu dobit ne dijele svojim članovima ili odborima. Kada poduzimaju aktivnosti kojima ostvaruju prihode, te aktivnosti ne predstavljaju svrhu OCD-a, već isključivo sredstvo podrške misiji i vrijednostima organizacije;
• Imaju članove koji nemaju nikakav izravni komercijalni interes za učinak rada organizacije ili njene ekonomske aktivnosti te ne slijede komercijalne ili profesionalne interese svojih članova.
Ovaj uvjet stoga isključuje trgovačka i profesionalna udruženja, kojima je cilj i svrha udruživanja samo unapređivanje specifičnih interesa njihovih članova;
• Po svojoj prirodi su dobrovoljne, dobrovoljno ih čine grupe ili pojedinci i obično uključuju element volonterskog doprinosa organizaciji;
• Djeluju u javnom prostoru i za opće dobro i rade na pitanjima i problemima vezanima uz dobrobit ljudi, skupina ili društva u cjelini;
• Imaju neki oblik formalnog ili institucionalnog ustroja, za razliku od neformalnih ili ad hoc grupa, što uključuje Statut ili drugi temeljni upravljački dokument kojim se utvrđuje misija, ciljevi i područje djelovanja organizacija;
• Imaju transparentne upravljačke strukture i izabranog predsjednika/odbor te odgovaraju svojim članovima i donatorima;
• Neovisne su od lokalne, regionalne ili nacionalne vlasti i drugih javnih tijela;
• Neovisne su od političkih stranaka i trgovačkih organizacija;
• Provode transparentno financijsko poslovanje što je vidljivo u Registru neprofitnih organizacija (RNO) pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske

Zaklade su prihvatljivi prijavitelji ako ispunjavaju prethodno navedene uvjete.

Vjerske organizacije su prihvatljivi prijavitelji ako ispunjavaju prethodno navedene uvjete i ako financirane aktivnosti izravno ili neizravno ne promiču vjersku doktrinu, misiju ili prozelitizam vezan uz uvjerenja određene vjere (mimo osnovnog podizanja vjerske / kulturne svijesti).

Svrha Poziva je strateški podržati hrvatske OCD koje djeluju u najmanje jednom od dva programska područja podrške Fonda:

  • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda.

Prijavitelji će se za organizacijsku podršku prijaviti s višegodišnjim planom razvoja organizacije ili strateškim planom koji treba uključivati strateške ciljeve za programski i organizacijski razvoj (npr. ljudski resursi, prikupljanje sredstava, komunikacija itd.). Višegodišnji plan razvoja ili strateški plan organizacije mora obuhvatiti cijelo razdoblje financiranja (najmanje do 29.02.2024.) i sadržavati jasne i mjerljive strateške ciljeve, rezultate, pokazatelje i očekivane ciljane vrijednosti. U svojoj prijavi prijavitelji moraju jasno prikazati očekivana poboljšanja u provedbi programa i organizacijskom razvoju (za korisnike, dionike, zaposlenike itd.) s jasnim opisom načina mjerenja napretka.

Prijavitelji će također morati dostaviti organizacijski proračun za razdoblje trajanja organizacijske podrške na temelju financijske strategije organizacije.

Prijavitelj će u prijavi morati naznačiti u kojim područjima rada planira koristiti organizacijsku podršku.

Odabrani prijavitelji će dobiti financijsku podršku u iznosu od 60.000 € za provedbu svog višegodišnjeg plana razvoja organizacije ili strateškog plana u razdoblju od 1. srpnja 2022. do 29. veljače 2024. godine

Rok za prijavu: 2. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Više informacija o javnom pozivu pronađite na poveznici