Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2022. -02. svibnja 2022.
Otvoreni

Poziv za prijavu malih projekata

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Organizacije civilnog društva / neprofitni sektor
  • Udruge

Ukupan raspoloživi proračun za Poziv za prijavu malih projekata iznosi 630.000,00 eura za okvirno 42 projekta.

Navedena sredstva se dodjeljuju kroz dva poziva. U okviru ovog Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000,00 eura za okvirno 21 projekt.

Najniži iznos financijske podrške pojedinom projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviši iznos je 15.000,00 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Svrha Poziva:

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru ovog Poziva prihvatljivi su samo oni prijedlozi projekata koji doprinose postizanju pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda:

  • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
  • socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
  • okoliš i klimatske promjene

Uvjeti prihvatljivosti:

Svi prihvatljivi prijavitelji i partneri, kao i predloženi projekti, moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (na temelju rase, etničke pripadnosti, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta). Prijavitelj i partneri navedeno potvrđuju Izjavom prijavitelja i partnera. Povjerenstvo za odabir ima pravo i obvezu predložiti odbacivanje projektne prijave u slučaju da prethodno navedena načela nisu poštivana ili su zanemarena.

U okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom: “Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili nacionalne uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija.

Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva

Rok za podnošenje prijava je  02. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu).

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici